س ح یکشنبه 24 آذر 1398 08:00 ب.ظ نظرات ()
تحقیق , باموضوع آسیب شناشی رفتار سازمانی , 63 اسلاید , در غالب pdf

تحقیقی با موضوع آسیب شناشی رفتار سازمانی، 63 اسلاید، در غالب 

آسیب شناسی (Patholiogy) مطالعه مبانی كاركردهای نابسامان است.

بیشتر مردم بر این عقیده اند كه پدیده هایی چون جنایت، تخلف، الكلیسم، اعتیاد به موادمخدر، فقر و حاشیه نشینی و سوءسكونت های حاد و جنبه های آسیب شناختی در زندگی امروزی هستند.

تعارض و ناسازگارى بین نیاز روانى فرد به خود شكوفایى از یك سو و نیاز سازمان به ازدیاد كارایى از سوى دیگر ظاهر مى شود.

 

به اعتقاد هرزبرگ در بیشتر سازمانها به عوامل انگیزشى چندان توجهى نمى شود و سعى مدیران بر برآورده كردن نیازهاى سطح پایین كاركنان متمركز مى شود كه ارضاى بیشتر آنها، عملكرد مثبت فرد را به دنبال ندارد

فهرست عناوین

ادبیات تحقیق
طبقه بندی انگیزه ها
الگوى سلسله مراتب نیازهاى آبراهام مزلو در سازمان ها
چارچوب نظرى
نابرابری های اجتماعی
نتایج نابرابری های اجتماعی
عوامل بیرونى جرم و انحراف
وجدان كارى و انضباط اجتماعى
رابطه بهره ورى با وجدان كارى و انضباط اجتماعى 
نظم و نظارت اجتماعى
وجود تبعیض
مشاركت و تصمیم گیرى
حقوق و مزایا
منابع. 

 

تحقیقی با موضوع آسیب شناشی رفتار سازمانی، 63 اسلاید، در غالب  آسیب شناسی ( Patholiogy ) مطالعه مبانی كاركردهای نابسامان است . ب یشتر مردم بر این عقیده اند كه پدیده هایی چون جنایت، تخلف، الكلیسم، اعتیاد به موادمخدر، فقر و حاشیه نشینی و سوءسكونت های حاد و جنبه های آسیب شناختی در زندگی امروزی هستند. تعارض و ناسازگارى بین نیاز روانى فرد به خود شكوفایى از یك سو و نیاز سازمان به ازدیاد كارایى از سوى دیگر ظاهر مى شود.   به اعتقاد هرزبرگ در بیشتر سازمانها به عوامل انگیزشى چندان توجهى ...