س ح چهارشنبه 27 آذر 1398 07:54 ب.ظ نظرات ()

این پاور پوینت در مورد ویژگی های کارآفرین در32اسلاید وشامل:

vمقدمه
vكارآفرین كیست؟
vوجوه مشترك كارآفرینان
vصفات اشخاص كارآفرین
vهشت وظیفه برای كارآفرین وجود دارد
vانگیزه های مهم كارآفرینی
vسرچشمه كارآفرینی
vنقشهای كارآفرینان در جامعه
vنقشهای كارآفرینان در اشتغال زایی
vمزایا و منافع كارآفرینی
vراهكارهای ترویج كارآفرینی
vراهكارهای ترویج كارآفرینی_نقش دولت

*كارآفرینی عبارت است از فرایند خلق چیزی جدید و پذیرش مخاطرات و سود حاصل از آن. به عبارت دیگر، كارآفرینی فرایند خلق چیزی جدید و باارزش است كه با اختصاص زمان و تلاش لازم و در نظر گرفتن ریسك های مالی، روانی و اجتماعی و رسیدن به رضایت فردی و مالی و استقلال به ثمر می رسد

 این پاور پوینت در مورد ویژگی های کارآفرین در32اسلاید وشامل: v مقدمه v كارآفرین كیست ؟ v وجوه مشترك كارآفرینان v صفات اشخاص كارآفرین v هشت وظیفه برای كارآفرین وجود دارد v انگیزه های مهم كارآفرینی v سرچشمه كارآفرینی v نقشهای كارآفرینان در جامعه v نقشهای كارآفرینان در اشتغال زایی v مزایا و منافع كارآفرینی v راهكارهای ترویج كارآفرینی v راهكارهای ترویج كارآفرینی_نقش دولت *كارآفرینی عبارت است از فرایند خلق چیزی جدید و پذیرش مخاطرات و سود حاصل از آن. به عبارت دیگر، كا ...